این فروشگاه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
لطفا در انتخاب تعداد محصولات دقت نمایید.

گارانتی محصولات طبق آیین نامه مندرج در هر محصول انجام می گیرد.
پرداخت های شما توسط سیستم ثبت می شوند اما حتما شماره پیگیری پرداخت را ثبت نمایید زیرا هرگونه پیگیری منوط بر ارائه کد پیگیری می باشد.
ارسال توسط پست معمولی صورت می گیرید و زمان آن بین ۵ تا ۱۰ روز است و هزینه جداگانه توسط پست دریافت می شود پس لطفا دقت نمایید.